FAQs
Tiêu chuẩn nào để khẳng định đường huyết bình thường?
- Đường huyết tương lúc đói <100 mg/dl (<5,6 mmol/L) là đường huyết đói bình thường. - Hoặc đường huyết tương 2 giờ sau uống 75g glucoz <140mg/dl (<7,8 mmol/L là dung nạp glucoz bình thường). - Đường huyết thấp: Dưới 70 mg/dl (3,9 mmol/l) - Đường huyết chấp nhận được (khi no-2 tiếng sau ăn): Từ 130 mg/dl đến 180 mg/dl (7,2 - >10 mmol/l) - Đường huyết cao: Từ 181 mg/dl (10,1 mmol/l) trở lên
Thế nào là người có nguy cơ tiểu đường?
- Rối loạn đường huyết đói: 100 – 125 mg/dl (5,6 – 6,9 mmol/l) - Rối loạn dung nạp glucoz: 140 – 199mg/dl ( 7,8 – 11mmol/l)

                                          Sitemap    G-Shop     FAQ    Feedback   Copyright © Grevisolution All Rights Reserved 
);